KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

RAMADHAN:YAFAHAMU MAASIYA, ILI UYAHEPE USALIMIKE.

Kila sifa kamili zinamstahikia Allah Mtukufu, aliye sema katika kitabu chake kitukufu: “...mwezi wa Ramadhani ambao imeteremshwa humo Qur’ani, ni uwongofu kwa watu, na ubainifu wa uwongofu na upambanuzi”. Na tunamuombea Rehema na Amani Bwana wetu mpenzi; Mtume Muhammad, Bwana aliye tufunza namna bora ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Naye ndiye aliye tuambia: “Ikiwa mmoja wenu amefunga, basi asiseme maneno machafu na wala asifanye zogo. Kama yeyote (katika watu) ikatokea kumtukana au kupigana naye, (yeye) na aseme: Mimi nimefunga”. Hali kadhalika tunawaombea Rehema na Amani jamaa zake, maswahaba wake na jamia ummati Muhammad mpaka siku ya hisabu na jazaa.

Endelea

KUJIZUIA NA VYENYE KUFUNGUZA SWAUMU

v. Mfungaji akifanya kusudi, akajitoa manii kwa mkono wake ndani ya kipindi cha swaumu, swaumu yake itabatilika. Ama lau alitokwa na manii kwa kushindwa nayo (bila ya kupiga punyeto), swaumu haitabatilika. Pamoja na hivi ni karaha taharimu kumbusu mke/mume katika mchana wa Ramadhani, iwapo busu hilo litapelekea kuamsha matamanio. Kwa sababu ndani ya jambo hili kunapatikana muambaoambao unaoweza kuifisidi swaumu. Ama yule ambaye ashiki yake haichokozwi wala kuharikishwa na busu, ni bora kwake kuliacha jambo hilo ili kuziba mwanya wa fisadi.

Endelea

HAKI YA ELIMU

Uislamu kama dini na mfumo sahihi ulio kamili wa maisha, ume ilingania elimu tangu mwanzo wa kushuka kwa Qur-ani kwa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie. Na Uislamu haukukomea hapo, bali umehimiza sana wanaadamu wote kutafuta elimu popote pale ipatikanapo. Na ukawapa na kuwatengea wanachuoni/wataalamu daraja maalumu na cheo kitukufu. Hivi ni sawa na kusema kuwa Uislamu unawathamini na kuwatukuza wanachuoni na unautambua ubora wao bila ya kuangalia dini au utaifa wao.

Endelea

MTUME ATOA ZAWADI NONO KUWASHAWISHI VIONGOZI WA MAKUREISHI WASILIMU

Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-na maswahaba wake-Allah awawiye radhi-wakaondoka kurejea “Ji’iraanah; mahala ambapo ngawira ya Hunein ilihifadhiwa. Huko Mtume akaamuru ngawira hiyo ihesabiwe, wakakutikana ngamia ishirini na nne alfu, mbuzi/kondoo arobaini alfu. Wakia alfu nne za madini ya fedha, na wanawake na watoto alfu sita. Mtume wa Allah akawaweka kando mateka wale (wanawake na watoto), akaanza kugawa mali baina ya maswahaba wake. Fungu la mpiganaji wa miguu likawa ni ngamia wanne na mbuzi/kondoo arobaini na fungu la mpanda farasi likawa ni mara tatu ya hivyo.

Read more...

HITIMISHO: DA'WAH TIMILIFU...Inaendelea/4

Amesema Thabit Al-Bunaaniy-Allah amrehemu: “Hakika wadau wa dhikri ya Allah Mtukufu, hukaa kwa ajili ya kumdhukuru Allah Atukukiaye na ilhali wakiwa na madhambi mithili ya majabali. Na wanapo mdhukuru Allah Atukukiaye huondoka katika majilisi yao baada ya kumdhukuru Allah, wakiwa wamepomoshewa madhambi, hawana dhambi yoyote”. Na amesema-Allah amrehemu: “Hakika muumini atakapo fufuliwa kutoka kaburini mwake, atapokelewa na wale malaika wawili ambao walikuwa pamoja nae duniani, wakimwambia: Usikhofu na wala usihuzunike na ifurahikie pepo ambayo ulikuwa ukiahidiwa”.

Endelea

Additional information