Last Update :  21 Agosti 2013 (Jumatano)
    13 Mfungo Mosi (Shawwaal) 1434 AH

Makala
Uislamu-Utangulizi
Fiqhi na Sheria 
Akhlaaq-Tabia
Sira ya Mtume
Nasaha za dini
Maswali na Majibu  
Uliza Suala la dini
Jiunge  !!!


  Karibu kwenye Mtandao wa UISLAMU  

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5
Dondoo za wiki

Warithi wa robo (1/4) na sharti za kurithi kwao

Katika mbea za warithi, wanao stahiki kupata robo (1/4) ya tarika, ni watu wawili:
MUME:

Mume wa maiti anastahiki kurithi robo ya mali yote iliyo achwa na marehemu mke wake, kwa sharti ya kuwa marehemu asiwe ameacha:

  1. Mtoto wake mwenyewe, au

  2. Mtoto wa mtoto wake mwanamume na kwenda chini kwa kupitia wanamume watupu.

 Endelea ....


Rehema/Huruma ...Inaendelea

Uislamu ni ujumbe wa kheri na salama/amani na upole kwa jamii yote ya wanaadamu. Na Allah Ataadhamiaye amekwisha mwambia Mtume wake: “NASI HATUKUKUTUMA ILA UWE NI REHEMA KWA WALIMWENGU WOTE”. [21:107]

Na sura zote za Qur-ani Tukufu zimeanzwa na “BISMILLAAHIR-RAHMAANIR-RAHIIM” – Kwa jina la Allah, Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu.
.Endelea .....


Khawaarij ...Inaendelea
Amirul-Muuminina; Aliy-Allah amuwiye radhi-alipo maliza suala la Khawaariji, akawaamrisha wafuasi wake kwenda Shamu kupigana na Muawiya na washirika wake. Wakamwambia: Ewe Amirul-Muuminina! Hakika tumeishiwa zana za vita, mishale imetuishia, panga zetu na mikuki yetu imekuwa butu. Basi hebu na turudi mjini kwetu ili tufanye maandalizi.   Endelea ...


Majadiliano na watu wa Kitabu...Inaendelea
Kusema kwao ya kwamba Allah hakumteremshia mwanaadamu chochote, na Allah kumlakinia (kumfundisha) Mtume wake-Rehema na Amani zimshukie-jibu rejezi linalo ufedhehi uongo wao.

Allah Ataadhamiaye anasema: “NA HAWAKUMKADIRIA ALLAH KWA HAKI YA KADRI YAKE, WALIPO SEMA: ALLAH HAKUMTEREMSHIA MWANAADAMU CHOCHOTE. SEMA: NANI ALIYO TEREMSHA KITABU ALICHO KUJA NACHO MUSA, CHENYE NURU NA UWONGOFU KWA WATU. MLICHO KIFANYA KURASA KURASA MKIZIONYESHA, NA MENGI MKIYAFICHA. NA MKAFUNZWA MLIYO KUWA HAMYAJUI NYINYI WALA BABA ZENU? SEMA: ALLAH. KISHA WAACHE WACHEZE KATIKA POROJO LAO”. [06:91]
 Endelea ...


 

Nyakati za Swala
Tafsiri ya Qur-an

Aya ya Wiki

JE! HUONI YA KWAMBA ALLAH HUYASUKUMA MAWINGU, KISHA HUYAAMBATISHA, KISHA HUYAFANYA MIRUNDI? BASI UTAONA MVUA IKITOKA KATI YAKE. NA HUTEREMSHA KUTOKA JUU KUTOKA KWENYE MILIMA YA MAWINGU MVUA YA MAWE, AKAMSIBU NAYO AMTAKAYE NA AKAMUEPUSHA NAYO AMTAKAYE. HUKURUBIA MMETUKO WA UMEME WAKE KUPOFUA MACHO”. [24:43]


Hadith ya Wiki

Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-amesema: “Muislamu hakupata kumpa ndugu yake zawadi iliyo bora mno kuliko neno la hekima ambalo Allah atamzidishia uwongofu kwa sababu yake au litamrudi kuacha kutenda baya”. Al-Baihaqiy-Allah amrehemu.


Katazo la Wiki

Ni kweli wewe ni kiongozi/hakimu uliye na mamlaka ya kuhukumu/kutoa adhabu kwa walio tenda makosa. Lakini kwa nini uharakie kuhukumu/kutoa adhabu kabla ya kujiridhisha kwa ushahidi unao mtia hatiani mtuhumiwa?! Kumbuka Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-amesema: “Hakika Imamu/kiongozi bila ya shaka kukosea katika kutoa msamaha, ni bora kwake kuliko kukosea katika kutoa adhabu”.

 

Swali la Wiki

SWALI: Nini hukumu ya mwenye hedhi na mwenye nifasi kusoma Qur-ani kwa kutazama na kwa kuhifadhi katika hali ya dharura, kama vile yeye kuwa ni mwanafunzi au mwalimu?

JIBU: Si vibaya/dhambi kwa mwenye hedhi au mwenye nifasi kusoma Qur-ani ikiwa ni haja/dharura, kama ilivyo kwa mwanamke mwalimu au mwanafunzi. Au yule anaye soma uradi wake wa usiku/mchana ambao ndani yake mna aya za Qur-ani. Ama kusoma Qur-ani kwa ajili ya kupata ujira/thawabu za usomaji wa Qur-ani, lililo bora mno ni kuacha kusoma, kwa sababu wengi wa wanazuoni wanaona kwamba si halali kwa mwenye hedhi kusoma Qur-ani.

Allah ndiye Mjuzi mno.| Tuandikie |: