KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA KUBWA ZA KIYAMA: KUKITHIRI KWA KHERI ZAMA ZA IMAMU MAHDIY

 

Katika zama za Imamu Mahdiy-Amani imshukie-kheri na neema zitakithiri na baraka zitaenea kotekote, azipate aliye mwema na aliye muovu. Na umma haujapatapo kuneemeka kama utakavyo neemeka katika zama zake. Ardhi itatoa kheri zake; mimea (nafaka na matunda) na madini, na mbingu itateremsha baraka zake kwa kunyesha mvua yenye rutuba, isiyo na madhara. Mali itakithiri na kutapakaa na watu wataishi maisha ya neema ambayo kadiri yake haijui ila Allah Mneemeshaji pekee. Imamu Ibn Kathiri-Allah amrehemu-analizungumzia hilo katika kauli yake: “Katika zama zake, matunda yatakuwa mengi mno, mimea itafurika, mali itakuwa ya kutosha, mtawala atakuwa na nguvu. Na dini itasimama, adui atashindwa na kheri katika zama zake itakuwa ni yenye kudumu”. Rejea [AN-NIHAAYAH FIL-FITANI WAL-MALAAHIM 01/31]

Endelea

HUKUMU YA NDOA KISHERIA

Ndoa ina hukumu adida (nyingi) na wala sio hukumu moja, na hivi ni kwa kufuata hali aliyo nayo mtu. Na ufuatao ndio ufafanuzi na ubainifu wa hilo:

1.         MUSTAHABU (SUNNAH): Ndoa inakuwa Sunnah iwapo mtu anahitajia kuoa, kwa maana ya kwamba nafsi yake inatamani huko kuoa na kukupendelea. Na akawa anamiliki gharama lazima za ndoa; yaani mahari na gharama za kujikimu kimaisha yeye na mke wake. Naye wakati huo huo haichelei nafsi yake kutumbukia katika machafu iwapo hataoa.

Read more...

UPAJI NA UKARIMU...Inaendelea/3

Hakika ya sadaka hizi tunazo zitoa kwa utofauti wa aina zake, kuanzia zaka, hiba, masurufu (chakula) na nyinginezo, zina nafasi na umuhimu mkubwa sana katika maisha ya mwanaadamu na katika marejeo yake (kwa Mola wake Akhera). Na juu ya msingi wake ndio hudhoofika au huimarika mafungamano ya muislamu na dini yake. Na mtu hatonyimwa kheri kama anavyo nyimwa na ubakhili wake katika kutekeleza haki na dhana yake mbaya kwa Allah. Na mtu hatopelekwa mbele katika thawabu kama anavyo pelekwa na ukarimu wake na kuamini kwake katika fadhila za Allah. Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-amesema: “Matendo ya wema hukinga dhidi ya maanguko maovu na sadaka ya siri huzima ghadhabu za Mola na uunga udugu huongeza umri”. Twabaraaniy-Allah amrehemu.

Read more...

KUVUKA KWENDA MADAAIN YA MASHARIKI

Ilipo shtadi botari (mzingiro) ya mji wa Madaain ya Magharibi, Yazdajrid aliuacha mji huo akavuka kwenda ng’ambo ya Madaain ya Mashariki. Kamanda Sa’ad nae akaazimia kuvuka, lakini Wafursi walikuwa wamevikusanya vivuko vyote na kuvificha upande wao ili kuondosha tishio la kufuatwa na Waislamu. Mmoja kati ya Wafursi walio fanya suluhu na Waislamu, akamuonyesha sehemu ya mto yenye kina kifupi cha maji ambapo wanaweza kuitumia kuvuka kwenda ng’ambo ya pili bila ya shida. Kamanda Sa’ad akawaambia viongozi wa jeshi: Hakika mimi nimeazimia kuuvuka mto huu. Wote wakajibu: Allah atufungie azma sisi na wewe juu ya uwongofu, fanya ulilo azimia.

Read more...

MAJADILIANO NA WATU WA KITABU (MAYAHUDI NA MANASWARA).../Inaendelea/5

Ndugu msomaji wetu nwema-Allah akurehemu-bila ya shaka wewe kupitia mazungumzo/majadiliano haya, ambayo Allah Ataadhamiaye alimuamrisha Mtume wake-Rehema na Amani zimshukie. Kuwarudi kwao Mayahudi ambao walio dai kwamba wao wanayaamini waliyo teremshiwa. Awarudi kwa marejezo yatakayo batilisha madai hayo kwa nyajihi kadhaa, nazo ni: Kuwauwa kwao mitume, kuabudu kwao kigombe, kuvunja kwao ahadi na maagano na kumwambia kwao yule aliye wanasihi, tumeyasikia maneno yako na tumeikataa amri yako. Na mambo mabaya haya yanakatazwa na Taurati ambayo wao wanadai kuiamini hiyo tu.

Endelea

Additional information