KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ADHABU YA JARIMA YA LIWATI

Mafaqihi wamekhitilafiana katika suala la adhabu ya jarima ya liwati kufuatia kukhitilafiana kwao katika kuizingatia liwati kuwa ni zinaa au ni uchafu/uovu mwingine tu unaojitegemea. Wamekhitilafiana kwa kauli tatu kama zifuatavyo:-

Kauli ya kwanza:

       Ye yote atakayetenda kitendo cha kaumu ya Nabii Luti, huyo adhabu yake ni kama adhabu ya zinaa, bila ya kuangalia kuwa yeye ndiye mtenda au mtendwa. Ambayo adhabu hiyo ni bakora mia kwa asiye muhswani na rajmu kwa aliye muhswani. Haya ndio madhehebu ya maimamu wawili; Shaafiy katika kauli tegemeo [MUGHNIL-MUHTAAJ 4/133] na Ahmad Ibn Hambal pia katika kauli tegemeo [AL-INSWAAF 10/176]. Na Abu Yusuf na Muhammad katika wafuasi wa Imamu Abu Haniyfah [AL-MABSUUTW 9/77, AL-HIDAAYAH 4/150 na AL-BAHARUR-RAAIQ 5/17] –Allah awarehemu wote.

Endelea

IPE NYONGO DUNIA

Ewe ndugu yangu mpenzi–Allah akurehemu–ninakuusia pamoja na kuiusia nafsi yangu tuitafakari kwa pamoja kauli hii ya Mola Muumba wetu:

ENYI WATU! BILA SHAKA AHADI YA ALLAH NI HAKI. BASI YASIKUDANGANYENI MAISHA YA DUNIA, WALA YULE MDANGANYAJI MKUBWA (Iblisi) ASIKUDANGANYENI JUU YA ALLAH. KWA  YAKINI SHETANI NI ADUI YENU, BASI MFANYENI ADUI (yenu, kwa hivyo msimtii) KWANI ANALIITA KUNDI LAKE LIWE KATIKA WATU WA MOTONI. WALIOKUFURU ITAKUWA KWAO ADHABU KALI, NA WALE WALIOAMINI NA WAKATENDA MEMA WAO WATAPATA MSAMAHA NA UJIRA MKUBWA”.  (35:5-7)

Endelea

BWANA MTUME AUFUATA MSAFARA WA MAKURAISHI

Msafara alioutokea Bwana Mtume-Rehema na Amani zimshukie-katika shambulio (Ghaz-wah) la Ushayrah, ulikuwa ndio msafara mkubwa na wenye mali nyingi sana kuliko misafara yote iliyotangulia.

Khabari zikamfikia Bwana Mtume kwamba tayari msafara huo umeshaondoka Shamu na huko njiani kurudi Makkah.

Mtume akautokea na kuwaambia maswahaba wake:

“Huo msafara wa makurayshi (unakuja) na ndani yake mna mali zenu (mlizoziacha Makkah), haya utokeeni huenda Allah akaufanya ngawira kwenu”.

Endelea

KISITIRI UTUPU - UCHI

Hii ndio sharti ya tatu miongozi mwa zile sharti nne za kusihi kwa suala.  Ili  tuweze kuijua vema sharti hii hatuna budi kwanza  tuyajue mambo yafuatayo:

i)                   maana ya utupu

Kisheria utupu ni kila ile sehemu ya mwili ambayo ni wajibu lkuisitiri au ni haramu kuiangalia/kwaangaliwa

ii)                Mipaka ya utupu ndani ya swala, ndani ya swala ni lile aneo lote lililo baina ya kitovu na magoti yake.   Ni wajibu eneo lote hili lisitiriwe .  Mwenyezi MUNGU  anasema 

            “ENYI WANAADAMU CHUKUENI MAPAMBO YENU WAKATI WA KILA SWALA” (7.32)

Endelea

Additional information