KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

MILA ZINAZOKHALIFIANA NA SHERIA

Mwenyezi Mwenyezi Mungu Mtukufu anatuambia ndani ya Qur-ani Tukufu:

 

"ENYI MLIOAMINI !INGIENI KATIKA HUKUMU ZA UISLAMU ZOTE, WALA MSIFUATE NYAYO ZA SHETANI, KWA HAKIKA YEYE KWENU NI ADUI DHAHIRI".

Hili nitangazo na agizo la Mwenyezi Mwenyezi Mungu Mtukufu kwa kila ambaye ameukiri na kuukubali uislamu kwa khiyari yake mwenyewe.

Katika tangazo na amri hii analazimishwa kila muislamu kuufuata uislamu mzima kama mfumo wa maisha yake yote.

Endelea

KUTEKELEZA AHADI

Kutekeleza ahadi ni miongoni mwa tabia njema/tukufu anazotakiwa ajipambe nazo muislamu wa kweli.

Muislamu anapotoa ahadi, basi atambue kwamba amelazimishwa na sheria kuitekeleza ahadi muda wa kuwa si katika kumuasi Mola Mtukufu. Mwenyezi Mungu atuambia:-

"NA TIMIZENI AHADI. KWA HAKIKA AHADI ITAULIZWA (siku ya kiama) (17:34)

Endelea

HALI YA KIJAMII NA TABIA ZA WAARABU

Tumeeleza huko nyuma kwamba yalipatikana makabila mengi ya kiarabu kutokana na kizazi cha Nabii Ismail.

Kila kabila liliundwa kutokana na kaya/familia kadhaaa zilizojiunga pamoja.

Kila kabila liliongozwa na kiongozi aliyekuwa mtu mzima anayeheshimika, kukubalika na kutiiwa na wote.

Ukabila ulikuwa ndio sera ya kila kabila, na kila kabila lilikuwa tayari kuilinda sera yake hiyo ya ukabila dhidi ya uadui wa wote ule kutoka makabila mengine kwa gharama yoyote ile.

Endelea

MAANA YA TWAHARA

MAANA YA TWAHARA KATIKA LUGHA YA SHERIA

"Twahara" ni neno la Kiarabu lenye maana mbili; maana ya kilugha na maana ya kisheria. “Twahara” katika lugha ina maana ya unadhifu na kujilinda na kila kilicho kichafu.

Kwa mtazamo wa sheria twahara ni kuondosha 1. Hadathi na 2. Kuondosha najisi.

  1. Hadathi ni hali inayomzuilia mtu kufanya ibada kama vile swala na hali hii huondoka kwa kutawadha ikiwa hadathi ni ndogo, na kwa kuoga ikiwa hadathi ni kubwa.
  1. Najisi ni kama vile damu, usaha, matapishi, choo kikubwa na kidogo, mbwa, nguruwe na kadhalika.

 

Additional information