KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

MWONGOZO KWA WAISLAMU WATAKAPO ONA ALAMA ZA KIYAMA NA KUKITHIRI KWA BALAA.

 “Ametukuka ambaye mkononi mwake umo ufalme wote, na Yeye ni Mwenye uweza juu ya kila kitu. Ambaye ameumba mauti na uhai ili kukujaribuni ni nani miongoni mwenu mwenye vitendo vizuri zaidi. Na Yeye ni Mwenye nguvu na Mwenye msamaha”. Na swala na salamu zimshukie Mtume wetu Muhammad bin Abdillah, jamaa zake na maswahaba wake na wote walio ufuata mwendo wake mpaka siku ya Kiyama.

 Ama baad,

 Mpendwa mwana-jukwaa letu.

 Assalaamu Alaykum Warahmatullah Wabarakaatuh!

 Naam, ni juma jingine tena ambalo Allah Mola Mlezi wetu ametutunukia kwa uwezo na fadhila zake na akatujaalia kukutana katika jukwaa letu hili la kheri la kila juma. Jukwaa linalo tupa fursa na ukumbi wa kukumbushana kuhusiana na ile siku iliyo ahidiwa, siku yenye vituko na vishindo vikuu, siku itakayo funga ukurasa wa siku za Dunia hii. Lengo kuu la kukumbushana kwetu likiwa ni kuelekezana katika kuutafakari na kuusawirisha ugumu na uzito wa siku hiyo, ili tafakuri hiyo itusukume kutenda amali njema zitakazo tunufaisha katika siku hiyo.

Endelea

VILIVYO HALALI NA HARAMU KATIKA VYAKULA

Kanuni ya kisheria katika kujua vilivyo halali miongoni mwa vyakula na vilivyo haramu, inaondokea katika kauli ya Allah Atukukiaye: “SEMA; SIONI KATIKA YALE NILIYO FUNULIWA MIMI KITU KILICHO HARIMISHWA KWA MLAJI KUKILA ISIPO KUWA KIWE NI NYAMAFU, AU DAMU INAYO MWAGIKA, AU NYAMA YA NGURUWE, KWANI HIYO NI UCHAFU; AU KWA UPOTOFU KIMECHINJWA KWA JINA LA ASIYE KUWA ALLAH. LAKINI MWENYE KUSHIKWA NA DHARURA, BILA YA KUTAMANI WALA KUPITA MIPAKA, BASI HAKIKA MOLA WAKO MLEZI NI MWENYE KUSAMEHE, MWENYE KUREHEMU”. [6:145]

Endelea

UTEKELEZAJI WA AHADI ...Inaendelea/3

Na katika jumla ya utekelezaji ulio mwema, wenye kusifiwa, ni mtu kuukumbuka wakati wake ulio pita ili apate kunufaika nao sasa (leo) na katika mustakabali wake (kesho). Aangalie, ikiwa huko nyuma alikuwa mtwefu (fakiri) Allah akampa ukwasi (utajiri) leo, au alikuwa mgonjwa Allah akamponya. Basi hakumfalii kutenganisha baina ya jana yake na leo yake kwa utukufu mkubwa, kisha akadai kwamba katu yeye hakuwa fakiri wala mgonjwa. Na akaijengea sasa (leo) yake njia/mapito juu ya ghururi (hadaa) zake hizo, wote huo ni ufedhuli na ukanyi wa neema. Hii ni aina ya uvunjaji wa ahadi inayo mpelekea mdau wake kwenye unafiki na huenda kwa sababu yake akawa amejitoa mwenyewe katika rehema za Allah, zisimkunjukie tena baada ya hapo.

Endelea

KHABARI ZA BAHREIN

Ardhi (nchi) ya Bahrein ilikuwa ni makazi ya makabila mengi ya Rabeeah. Miongoni mwa makabila hayo, lilikuwa ni kabila la Abdul-Qays Ibn Afswaa Ibn Judeilah Ibn Asad Ibn Rabeeah. Na kabila la Bakri Ibn Waail Ibn Qaasitw Ibn Hamb Ibn Afswaa. Na hawa wakazi wa Bahrein walikuwa ni miongoni mwa jumbe zilizo fika kwa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-katika uhai wake na wakasilimu. Baada ya kuwa waislamu, Mtume wa Allah akamtawaza Al-Mundhir Ibn Saawa kuwa ndio amiri (kiongozi) wao. Mtume wa Allah alipo fishwa, alifariki baada yake kwa muda mfupi amiri Al-Mundhir, vifo viwili hivi vikawa ndio sababu ya kuritadi kwa watu wa Bahrein.

Endelea

MAZUNGUMZO BAINA YA MUUMBA MTUKUKUA NA BAADHI YA WAJA WAKE...Inaendelea

Kadhalika katika jumla ya midahalo/mahojiano ambayo ndani yake kumo kudhihirisha haki na kuibomoa batili, ni yale mazungumzo yaliyo nukuliwa na Qur-ani Tukufu kupitia kauli yake Allah Ataadhamiaye: “NA PALE ALLAH ATAKAPO SEMA: EWE ISA BIN MARYAMU! ATI WEWE ULIWAAMBIA WATU: NIFANYENI MIMI NA MAMA YANGU KUWA NI MIUNGU BADALA YA ALLAH?

Endelea

Additional information