KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA ZA KIYAMA: WANACHUONI WATAKAPOITUMIA ELIMU YAO KUPATA MASLAHI YA KIDUNIA

 

Katika jumla ya mambo ambayo ni vitambulishi vya kukaribia kwa Kiyama kama yalivyo elezwa na Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-ni pale tutakapo waona au kuwasikia Wanachuoni wetu wakiitumia elimu waliyo tunukiwa na Allah kama nyenzo ya kupatia maslahi ya kidunia. Badala ya kuitumia elimu hiyo waliyo teuliwa wakapewa wao na wakanyimwa wenziwao katika kuwabainishia waja wa Allah makatazo na maamrisho ya Mola wao. Wao wanaitumia kama daraja la kuwavusha ili kuwafikisha kwenye ng’ambo ya matajiri na wenye madaraka/mamlaka miongoni mwa waja wa Allah. Na kwa kuwa kimaumbile mwanaadamu ni mtumwa wa ihsani, wanashindwa kuwakemea wahisani wao; matajiri na wenye mamlaka, pale wanapo potoka na kukengeuka. Wanachelea kuwabainishia haki ili wasije wakaizuia ihsani yao kwao, wakakosa maslahi duni ya kidunia wanayo yapata kutoka kwao.

Endelea

SUNNA ZA KULALA MUZDALIFA

Mahujaji watakapo fika Muzdalifah (na tayari umekwisha jua kwamba kulala hapo ni WAJIBU, kwa sura ya kuwepo hapo walau kwa dakika moja baada ya nusu ya usiku). Kumesuniwa kwao kuchunga mambo yafuatayo:

    i.            Kubakia hapo Muzdalifah mpaka adhana ya alfajiri, kiasi ambacho wataswali swala ya Sub-hi katika wakati wake wa mwanzo.

Endelea

NJIA FAIDISHI KWA MAISHA YENYE MAFANIKIO

Kila himidi (sifa njema) zinamstahikia Allah ambaye ni zake Yeye himidi zote. Na tunashuhudia kwamba hapana afaaye kuabudiwa kwa haki ila Allah pekee, asiye na mshirika. Na tunashuhudia kwamba Muhammad ni mja na ni mjumbe wake-Rehema na Amani zimshukie-yeye, Aali na swahaba wake wote. Ama baada ya utangulizi huo, hakika raha ya moyo, furaha yake na kuondoka kwa hamu (huzuni) na ghamu zake. Hayo ndio matakwa na matashi ya kila mmoja wetu. Na kwa msaada wake ndio hupatikana maisha mazuri na hutimia furaha na suudi.

Endelea

SILAHA YA MWANADAMU DHIDI YA ADUI YAKE SHETANI

Zimo ndani ya mwanadamu katika nguvu hizi, nguvu mbili za nje ambazo ni "akili na utashi". Akili ndiyo nguvu dirikishi ambayo kupitia kwayo mwanadamu anaweza kudiriki/kutambua na kufahamu. Na kupambanua kheri kutokana na shari, chenye manufaa kutokana na chenye kudhuru. Na utashi ndio nguvu hifadhi ambayo kupitia kwayo, mwanadamu anaweza kuzidhibiti harakati zake na tuo zake. Basi hawezi kwenda au kukaa, kutenda wala kuacha, kunena wala kupiga kimya ila kwa muongozo wa akili na si kwa kusukumwa na maumbile.

Endelea

UBAINIFU WA ELEWEKO NA UDHIBITI WA HUKUMU

Kadhalika katika jumla ya adabu/taratibu za midahalo/majadiliano katika Uislamu, ni kubainisha eleweko la kinacho jadiliwa na kudhibiti hukumu za mada jadiliwa. Kwani ni jambo kongamanwa baina ya watu wenye akili pevu, kwamba kuyafahamu mambo kwa ufahamu salama, huepelekea kwenye kuyatolea hukumu sahihi juu yake. Kwa sababu sehemu kubwa ya hukumu zilizo kosewa, marejeo/chanzo chake ni ule ufahamu lemavu au kukanganyika/kutatizika baina ya matamshi/maneno na maana (ya maneno hayo).

Endelea

Additional information