KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

SWAUMU YA RAMADHANI KATIKA DIRISHA DOGO

ISEMAVYO QUR-ANI TUKUFU KUHUSIANA NA SWAUMU YA RAMADHANI:

Allah Mtukufu anasema: “ENYI MLIOAMIMNI! MMELAZIMISHWA KUFUNGA (swaumu) KAMA WALIVYOLAZIMISHWA WALIOKUWA KABLA YENU ILI MPATE KUMCHA ALLAH. SIKU CHACHE TU (kufunga huko). NA ATAKAYEKUWA MGONJWA KATIKA NYINYI AU KATIKA SAFARI (akafungua baadhi ya siku), BASI (atimize) HISABU KATIKA SIKU NYINGINE. NA WALE WASIOWEZA, WATOE FIDIA KWA KUMLISHA MASIKINI. NA ATAKAYEFANYA WEMA KWA RADHI YA NAFSI YAKE, BASI NI BORA KWAKE. NA (huku) KUFUNGA NI BORA KWENU IKIWA MNAJUA. (mwezi huo mlioambiwa kufunga) NI MWEZI WA RAMADHANI AMBAO IMETEREMSHWA KATIKA (mwezi) HUO HII QUR-ANI ILI IWE UWONGOZI KWA WATU, NA HOJA ZILIZO WAZI ZA UWONGOFU NA UPAMBANUZI (wa baina ya haki na batili). ATAKAYEKUWA KATIKA MJI KATIKA HUU MWEZI (wa Ramadhani) AFUNGE. NA MWENYE KUWA MGONJWA AU SAFARINI, BASI (atimize) HISABU (ya siku alizoacha kufunga) KATIKA SIKU NYINGINE. ALLAH ANAKUTAKIENI YALIYO MEPESI NA WALA HAKUTAKIENI YALIYO MAZITO, NA PIA (anakutakieni) MTIMIZE HISABU HIYO. NA (anakutakieni) KUMTUKUZA ALLAH KWA KUWA AMEKUONGOZENI, ILI MPATE KUSHUKURU”. [2:183-185]

Endelea

WAJIBU WA MUISLAMU KUELEKEA WAKATI IV

Ikiwa wakati una thamani na umuhimu mkubwa sana kama tulivyokwishaona, kiasi cha kuchukuliwa/kuhesabiwa kuwa ndio uhai au maisha yenyewe kabisa. Basi ni lazima muislamu atakuwa anao wajibu mkubwa kuelekea wakati ambao ndio rasilimali yake kuu anayoitegemea katika maisha haya na hata yale yajayo pia. Inatakikana mno kwa muislamu huyu kuichunga, kuitunza, kuihifadhi na kuiweka mbele ya macho yake rasilimali yake hii yenye thamani isiyolinganishika na cho chote. Kinachompasa muislamu baada ya kuifahamu thamani na kuutambua umuhimu huu wa wakati.

Endelea

UKATIKATI WA MATUMIZI (KUTOFANYA UBADHIRIFU)

Chimbuko la somo letu la leo ni kauli ya Mwenyezi Mungu Mtukufu ndani ya Qur-ani Tukufu

"……….WALA USITAWANYE (mali yako ) KWA UBADHIRIFU HAKIKA WATUMIAO KWA UBADHIRIFU NI NDUGU WA MASHETANI (wanamfuata shetani) NA SHETANI NI MWENYE KUMKUFURU MOLA WAKE” (17: 26-27).

Huu ndio ukatikati wa matumizi, kutumia mali kwa kiasi cha haja kama ilivyo ndani ya Qur-ani na hii ndio desturi ya Uislamu. Bwana Mtume – Rehema na Amani zimshukie – alikuwa akimuomba Mola wake akisema:

Endelea

WAISLAMU / WAUMINI WA MWANZO

Natija ya ulinganiaji wa siri wa Bwana Mtume –Rehema na Amani zimshukie – ilikuwa ni kuingia katika uislamu baadhi ya ndugu, jamaa na marafiki zake na kuwafanya ndio waumini wa mwanzo.

Miongoni mwa mazao ya ulinganiaji huu ni mkewe Bi Khadija, huyu alimuamini Bwana Mtume na akausadiki ujumbe aliokuja nao kutoka kwa Mwenyezi Mungu.

 Bi Khadijah alimuunga mkono Nabii Muhammad kwa hali na mali akimpunguzia kero na maudhi aliyokuwa akiyapata kutoka kwa watu wake.

Endelea

UTANGULIZI-JOSHO/KUOGA

i) MAANA YA JOSHO

Neno JOSHO/KUKOGA ni matokeo ya tafsiri ya neno la kiarabu GHUSLU.

Neno hili lina maana mbili; ya kilugha na kisheria.

Kwa mtazamo wa kilugha josho/kukoga ni kuyatiririsha maji kwenye kitu chochote kile kiwacho. Josho kisheria ni kitendo cha kuyapitisha maji mwili mzima kwa nia maalum.

Read more...

Additional information