KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA ZA KIYAMA: KUHALALISHWA NA KUKITHIRI UNYWAJI WA POMBE

Alhamdulillah! Himdi zote ni za Allah ambaye hana mwana, wala hana mshirika katika ufalme, wala hana rafiki wa kumsaidia kwa sababu ya udhaifu wake. Na mtukuze kwa utukufu mkubwa. Kisha tumuombe amshushie Rehema na Amani yule aliye Mbora wa wanaadamu wote, yeye pamoja na Aali na swahaba zake wote pia.

 

Ni kwa neema na rehema zake Mola wetu Mkarimu, tunakutana tena juma hili katika jukwaa letu hili, ili tuendelee kuangalia, kusoma na kujifunza Alama miongoni mwa Alama za kukaribia kwa Kiyama kama zilivyo elezwa na Mkweli Muaminifu, lengo kuu likiwa ni kukumbushana ili tupate kujiandaa na siku hiyo. Alama yetu juma hili kama ilivyo elezwa na Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-ni:

 

Kuhalalishwa na kukithiri kwa unywaji wa pombe.

Endelea

HUKUMU YA KIPOROMOKWA NA SHAHIDI

Þ    Kiporomokwa {Siqtwu}: Huyu ni mtoto aliyezaliwa chini ya miezi sita.

 

Þ    Shahidi: Huyu ni yule aliyeuliwa na makafiri katika vita ya kuutetea na kuulinda Uislamu.

 

 A.     Kiporomokwa:

 

Huyu katika sheria ana hali mbili kama zifuatazo:-

 

 

HALI YA KWANZA: Kutokulia/kutokutoa sauti wakati wa kuzaliwa. Huyu ikiwa hakutimia umri wa miezi minne mimbani, si wajibu kumkosha, kumkafini wala kumswalia. Lakini kumesuniwa kumkafini kwa kitambaa na kumzika bila ya kumswalia.

Endelea

MUAMALA USIO SAWA KWA WATOTO

Sayyidina Abdullah Ibn Abbas-Allah amuwiye radhi-anasimulia kwamba Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-amesema: “Mtu aliye pata mtoto wa kike na hakumzika akiwa hai, wala hakumdhalilisha na wala hakuwafadhilisha watoto wa kiume juu yake, Allah atamuingiza peponi”. Abu Daawoud-Allah amrehemu.

Kwa mujibu wa hadithi hii, kuingia peponi kwa wazazi kunategemea sharti tatu, ambazo ni:

 

1)          Wasiwazike watoto wao wa kike wakiwa hai.

 

2)          Wasiwadhalilishe wala kuwatukana na

 

3)          Wasiwafadhilishe watoto wa kiume juu ya wale wa kike.

Read more...

WASIO WAISLAMU WAKINAISHWA NA USHINDI WA VITA HIVI

Kama vita vya Khaybar vilivyoutamatisha utawala na ukaliaji wa Mayahudi katika ardhi za Waarabu. Ndivyo hivyo hivyo vilivyoitoa jeuri na kibri cha Makureishi na kuwaacha mbele ya nguvu ya Uislamu wakiwa wametoshewa na kuhemewa. Wakiwa hawajui cha kufanya kuuelekea mwumbi huu mkokoto wa maji usioweza kuzuiwa na nguvu yo yote. Hapo ndipo Makureishi na Waarabu wote kwa ujumla wao wakalazimika kukubali na kukiri kwamba hawana tena ubavu wa kupambana na dini hii. Wakawa hawana budi kusalimu amri na kuukubali uhalisia wa hali bila ya hiari zao.

Endelea

KUNDI LA TATU: WATAWALA NA VIONGOZI

Tambua na ufahamu ewe ndugu mwema-Allah aurudufishe wema wako-kwamba jamii yoyote ya wanadamu haina budi kuwa na watawala/viongozi. Hilo ni suala wasilo jikwasia nalo, hawana njia/namna ya kuliepuka. Na uongozi/utawala ni suala nyeti mno na viongozi wako katika nafasi ngumu na kwenye dhima nzito. Kwani wao wakitekeleza haki ya Allah inayo walazimu katika huo uongozi na haki za waja wake, huchoka na kukimwa. Na wakizipoteza haki hizo, huhiliki na kuangamia. Na Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-amesema: "Nyote nyinyi ni wachunga na nyote nyinyi mtawajibika kwa uchunga wenu". Na akasema tena: "Hakika nyinyi mtauwania uongozi na hakika huo (uongozi) utakuwa majuto siku ya Kiyama". Mahala pengine akasema: "Ewe Mola wa haki! Atakaye tawalia chochote katika suala la umati wangu, akawadhiki basi nawe mtie dhiki. Na atakaye tawalia chochote katika suala la umati wangu, akawaonea huruma basi nae muhurumie". Akasema tena: "Hapana kiongozi yeyote wa watu ila ataletwa siku ya Kiyama ikiwa imetiwa pingu mikono yake shingoni kwake. Uadilifu wake ndio utakao mfungua au dhulma yake ndio itakayo mdidimiza".

Read more...

Additional information